skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Father-to-Newborn Transmission of Herpes Simplex Virus Infection: A Sweet but Bitter Kiss

Guergué Diaz De Cerio, O ; Rubio Lombraña, M ; Barrutia Borque, A ; González Hermosa, M R

Actas dermo-sifiliograficas, November 2016, Vol.107(9), pp.797-798 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1578-2190 ; PMID: 27210517 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ad.2016.04.011

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...