skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Alteraciones en la imitacion gestual (apraxia de conduccion).
Alterations in the imitation of gestures (conduction apraxia)

Politis, D G

Revista de neurologia, 2004, Vol.38(8), pp.741-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-0010 ; PMID: 15122544 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...