skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Priming Gestures with Sounds

Lemaitre, Guillaume ; Heller, Laurie M ; Navolio, Nicole ; Zúñiga-Peñaranda, Nicolas

PloS one, 2015, Vol.10(11), pp.e0141791 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26544884 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0141791

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...