skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cytoscape.js: a graph theory library for visualisation and analysis

Franz, Max ; Lopes, Christian T ; Huck, Gerardo ; Dong, Yue ; Sumer, Onur ; Bader, Gary D

Bioinformatics (Oxford, England), 15 January 2016, Vol.32(2), pp.309-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1367-4811 ; PMID: 26415722 Version:1 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btv557

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...