skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Validation of the VBLaST: A Virtual Peg Transfer Task in Gynecologic Surgeons

Awtrey, Christopher ; Chellali, Amine ; Schwaitzberg, Steven ; De, Suvranu ; Jones, Daniel ; Cao, Caroline

Journal of minimally invasive gynecology, 2015, Vol.22(7), pp.1271-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-4669 ; PMID: 26216094 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jmig.2015.07.015

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...