skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Specific gut microbiota features and metabolic markers in postmenopausal women with obesity

Brahe, L K ; Le Chatelier, E ; Prifti, E ; Pons, N ; Kennedy, S ; Hansen, T ; Pedersen, O ; Astrup, A ; Ehrlich, S D ; Larsen, L H

Nutrition & diabetes, 15 June 2015, Vol.5, pp.e159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-4052 ; PMID: 26075636 Version:1 ; DOI: 10.1038/nutd.2015.9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...