skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Insights into cancer biology through next-generation sequencing

Nik-Zainal, Serena

Clinical medicine (London, England), December 2014, Vol.14 Suppl 6, pp.s71-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-4893 ; PMID: 25468925 Version:1 ; DOI: 10.7861/clinmedicine.14-6-s71

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...