skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparison of frictional resistance between self-ligating and conventional brackets tied with elastomeric and metal ligature in orthodontic archwires

Leite, Vanessa Vieira ; Lopes, Murilo Baena ; Gonini Júnior, Alcides ; Almeida, Marcio Rodrigues De ; Moura, Sandra Kiss ; Almeida, Renato Rodrigues De

Dental press journal of orthodontics, 2014, Vol.19(3), pp.114-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2177-6709 ; PMID: 25162575 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...