skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Amygdala responsivity to high-level social information from unseen faces

Freeman, Jonathan B ; Stolier, Ryan M ; Ingbretsen, Zachary A ; Hehman, Eric A

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 06 August 2014, Vol.34(32), pp.10573-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 25100591 Version:1 ; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.5063-13.2014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...