skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Outsider interference: no role for motor lateralization in determining the strength of avoidance responses during reaching

Menger, Rudmer ; Van Der Stigchel, Stefan ; Dijkerman, H Chris

Experimental brain research, September 2013, Vol.229(4), pp.533-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 23811730 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-013-3615-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...