skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The role of textured material in supporting perceptual-motor functions

Orth, Dominic ; Davids, Keith ; Wheat, Jon ; Seifert, Ludovic ; Liukkonen, Jarmo ; Jaakkola, Timo ; Ashford, Derek ; Kerr, Graham

PloS one, 2013, Vol.8(4), pp.e60349 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23565232 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0060349

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...