skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interfacial nanoarchitectonics: lateral and vertical, static and dynamic

Ariga, Katsuhiko ; Mori, Taizo ; Hill, Jonathan P

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 09 July 2013, Vol.29(27), pp.8459-71 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5827 ; PMID: 23547872 Version:1 ; DOI: 10.1021/la4006423

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...