skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distribution and pollution assessment of heavy metals in soil of relocation areas from the Danjiangkou Reservoir

Zhang, Lei ; Qin, Yan-Wen ; Zheng, Bing-Hui ; Shi, Yao ; Han, Chao-Nan

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, January 2013, Vol.34(1), pp.108-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 23487925 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...