skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Personified and multistate camera motions for first-person navigation in desktop virtual reality

Terziman, Léo ; Marchal, Maud ; Multon, Franck ; Arnaldi, Bruno ; Lécuyer, Anatole

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2013, Vol.19(4), pp.652-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 23428450 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.38

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...