skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ultralow-loss silicon ring resonators

Biberman, Aleksandr ; Shaw, Michael J ; Timurdogan, Erman ; Wright, Jeremy B ; Watts, Michael R

Optics letters, 15 October 2012, Vol.37(20), pp.4236-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1539-4794 ; PMID: 23073422 Version:1 ; DOI: 10.1364/OL.37.004236

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...