skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The role of a relative age effect in the first winter Youth Olympic Games in 2012

Raschner, Christian ; Müller, Lisa ; Hildebrandt, Carolin

British journal of sports medicine, December 2012, Vol.46(15), pp.1038-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-0480 ; PMID: 22976907 Version:1 ; DOI: 10.1136/bjsports-2012-091535

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...