skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cervical cancer screening, diagnosis and treatment interventions for racial and ethnic minorities: a systematic review

Glick, Susan B ; Clarke, Amanda R ; Blanchard, Anita ; Whitaker, Amy K

Journal of general internal medicine, August 2012, Vol.27(8), pp.1016-32 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1525-1497 ; PMID: 22798213 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11606-012-2052-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...