skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diels-Alder reaction of maldoxin with an isopropenylallene

Yu, Min ; Snider, Barry B

Tetrahedron, 09 December 2011, Vol.67(49), pp.9473-9478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4020 ; PMID: 22518065 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...