skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diels-Alder reaction of maldoxin with an isopropenylallene

Yu, Min ; Snider, Barry B

Tetrahedron, 09 December 2011, Vol.67(49), pp.9473-9478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4020 ; PMID: 22518065 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Diels-Alder reaction of maldoxin with an isopropenylallene
  • Tác giả: Yu, Min ; Snider, Barry B
  • Chủ đề: Inverse Electron Demand Diels–Alder Reaction ; Biomimetic Synthesis ; Ene Reaction ; Allene ; 2,4-Cyclohexadienone
  • Là 1 phần của: Tetrahedron, 09 December 2011, Vol.67(49), pp.9473-9478
  • Mô tả: The Diels-Alder reaction of maldoxin with an isopropenylallene at 60-75 °C afforded an adduct closely related to chloropestolide A (24%) and a second adduct (0-11%) that underwent an ene reaction to generate the chloropupukeanolide D (11-22%) skeleton. The Diels-Alder reaction occurred with good selectively (>5:1) from a single face of maldoxin under much milder conditions than previously reported for the analogous dimethoxycyclohexadienone. Furthermore, the ene reaction took place under mild conditions whereas the analogous Diels-Alder adduct from the dimethoxycyclohexadienone did not undergo an ene reaction.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0040-4020 ; PMID: 22518065 Version:1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...