skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area

Jan, F Akbar ; Ishaq, M ; Khan, S ; Shakirullah, M ; Asim, S M ; Ahmad, I ; Mabood, Fazal

Journal of environmental sciences (China), 2011, Vol.23(12), pp.2069-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 22432340 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...