skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A haptic and auditory assistive user interface: helping the blinds on their computer operations

Jaijongrak, V-Ris ; Kumazawa, Itsuo ; Thiemjarus, Surapa

IEEE ... International Conference on Rehabilitation Robotics : [proceedings], 2011, Vol.2011, pp.5975341

E-ISSN: 1945-7901 ; PMID: 22275546 Version:1 ; DOI: 10.1109/ICORR.2011.5975341

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...