skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Airflow, gas deposition, and lesion distribution in the nasal passages

Morgan, K T ; Monticello, T M

Environmental health perspectives, April 1990, Vol.85, pp.209-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 2200663 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...