skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrating quantitative knowledge into a qualitative gene regulatory network

Bourdon, Jérémie ; Eveillard, Damien ; Siegel, Anne

PLoS computational biology, September 2011, Vol.7(9), pp.e1002157 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-7358 ; PMID: 21935350 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002157

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...