skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The selective footprints of viral pressures at the human RIG-I-like receptor family

Vasseur, Estelle ; Patin, Etienne ; Laval, Guillaume ; Pajon, Sandra ; Fornarino, Simona ; Crouau-Roy, Brigitte ; Quintana-Murci, Lluis

Human molecular genetics, 15 November 2011, Vol.20(22), pp.4462-74 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2083 ; PMID: 21865300 Version:1 ; DOI: 10.1093/hmg/ddr377

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...