skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Performance monitoring and the causal attribution of errors

Steinhauser, Marco ; Kiesel, Andrea

Cognitive, affective & behavioral neuroscience, September 2011, Vol.11(3), pp.309-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1531-135X ; PMID: 21573741 Version:1 ; DOI: 10.3758/s13415-011-0033-2

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...