skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characterization of eco-cement paste produced from waste sludges

Yen, Chi-Liang ; Tseng, Dyi-Hwa ; Lin, Tung-Tsan

Chemosphere, June 2011, Vol.84(2), pp.220-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 21570706 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2011.04.050

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...