skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nephroblastoma overexpressed (NOV/CCN3) gene: a paired-domain-specific PAX3-FKHR transcription target that promotes survival and motility in alveolar rhabdomyosarcoma cells

Zhang, Y ; Wang, C

Oncogene, 11 August 2011, Vol.30(32), pp.3549-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-5594 ; PMID: 21423212 Version:1 ; DOI: 10.1038/onc.2011.69

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...