skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reversing cocaine-induced synaptic potentiation provides enduring protection from relapse

Moussawi, Khaled ; Zhou, Wenhua ; Shen, Haowei ; Reichel, Carmela M ; See, Ronald E ; Carr, David B ; Kalivas, Peter W

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 04 January 2011, Vol.108(1), pp.385-90 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21173236 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1011265108

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...