skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distribution of selected virulence genes and antibiotic resistance in Enterococcus species isolated from the South Nation River drainage basin, Ontario, Canada

Lanthier, M ; Scott, A ; Zhang, Y ; Cloutier, M ; Durie, D ; Henderson, V C ; Wilkes, G ; Lapen, D R ; Topp, E

Journal of applied microbiology, February 2011, Vol.110(2), pp.407-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1365-2672 ; PMID: 21091592 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1365-2672.2010.04893.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...