skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What is long-term in ecology?

Rull, Valentí ; Vegas-Vilarrúbia, Teresa

Trends in ecology & evolution, January 2011, Vol.26(1), pp.3-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5347 ; PMID: 21056508 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.tree.2010.10.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...