skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ribosome biogenesis surveillance: probing the ribosomal protein-Mdm2-p53 pathway

Deisenroth, C ; Zhang, Y

Oncogene, 29 July 2010, Vol.29(30), pp.4253-60 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-5594 ; PMID: 20498634 Version:1 ; DOI: 10.1038/onc.2010.189

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...