skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visualizing the electron scattering force in nanostructures

Tao, Chenggang ; Cullen, W G ; Williams, E D

Science (New York, N.Y.), 07 May 2010, Vol.328(5979), pp.736-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20448180 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1186648

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...