skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Clinical status of duplex RNA

Watts, Jonathan K ; Corey, David R

Bioorganic & medicinal chemistry letters, 01 June 2010, Vol.20(11), pp.3203-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1464-3405 ; PMID: 20399650 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bmcl.2010.03.109

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...