skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An investigation on the use of shredded waste PET bottles as aggregate in lightweight concrete

Akçaözoğlu, Semiha ; Atiş, Cengiz Duran ; Akçaözoğlu, Kubilay

Waste management (New York, N.Y.), February 2010, Vol.30(2), pp.285-90 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 19853433 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2009.09.033

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...