skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Telomerase activity of HIV-1-specific CD8+ T cells: constitutive up-regulation in controllers and selective increase by blockade of PD ligand 1 in progressors

Lichterfeld, Mathias ; Mou, Danlei ; Cung, Thai Duong Hong ; Williams, Katie L ; Waring, Michael T ; Huang, Jinghe ; Pereyra, Florencia ; Trocha, Alicja ; Freeman, Gordon J ; Rosenberg, Eric S ; Walker, Bruce D ; Yu, Xu G

Blood, 01 November 2008, Vol.112(9), pp.3679-87 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1528-0020 ; PMID: 18728248 Version:1 ; DOI: 10.1182/blood-2008-01-135442

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...