skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prevalence, diagnosis, and treatment of depression and generalized anxiety disorder in a diverse urban community

Gwynn, R Charon ; Mcquistion, Hunter L ; Mcveigh, Katharine H ; Garg, Renu K ; Frieden, Thomas R ; Thorpe, Lorna E

Psychiatric services (Washington, D.C.), June 2008, Vol.59(6), pp.641-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2730 ; PMID: 18511584 Version:1 ; DOI: 10.1176/appi.ps.59.6.641

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...