skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High frequencies of clindamycin and tetracycline resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus pulsed-field type USA300 isolates collected at a Boston ambulatory health center

Han, Linda L ; Mcdougal, Linda K ; Gorwitz, Rachel J ; Mayer, Kenneth H ; Patel, Jean B ; Sennott, Janet M ; Fontana, John L

Journal of clinical microbiology, April 2007, Vol.45(4), pp.1350-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 17287335 Version:1

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...