skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Potentiation of IL-2-induced t-cell proliferation by retinoids

Jiang, X L ; Dillehay, D L ; Everson, M P ; Tilden, A B ; Lamon, E W

International journal of immunopharmacology, February 1992, Vol.14(2), pp.195-204

ISSN: 0192-0561 ; PMID: 1624219 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...