skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measurement of the speed of sound in follicular fluid

Gooding, M J ; Barber, D ; Kennedy, S H ; Noble, J A

Human reproduction (Oxford, England), February 2005, Vol.20(2), pp.497-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; PMID: 15618259 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...