skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Data handling and dissemination in proteomics and genomics

Elgar, Greg

Briefings in functional genomics & proteomics, January 2003, Vol.1(4), pp.324-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-9550 ; PMID: 15239880 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...