skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Data handling and dissemination in proteomics and genomics

Elgar, Greg

Briefings in functional genomics & proteomics, January 2003, Vol.1(4), pp.324-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-9550 ; PMID: 15239880 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Data handling and dissemination in proteomics and genomics
  • Tác giả: Elgar, Greg
  • Chủ đề: Genomics ; Information Dissemination ; Proteomics
  • Là 1 phần của: Briefings in functional genomics & proteomics, January 2003, Vol.1(4), pp.324-5
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1473-9550 ; PMID: 15239880 Version:1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...