skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Foxm1b transcription factor is essential for development of hepatocellular carcinomas and is negatively regulated by the p19ARF tumor suppressor

Kalinichenko, Vladimir V ; Major, Michael L ; Wang, Xinhe ; Petrovic, Vladimir ; Kuechle, Joseph ; Yoder, Helena M ; Dennewitz, Margaret B ; Shin, Brian ; Datta, Abhishek ; Raychaudhuri, Pradip ; Costa, Robert H

Genes & development, 01 April 2004, Vol.18(7), pp.830-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-9369 ; PMID: 15082532 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...