skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conventional building materials as protective radiation barriers

Trout, E D ; Kelley, J P ; Lucas, A C

Radiology, February 1961, Vol.76, pp.237-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-8419 ; PMID: 13778214 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...