skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Present-day crustal deformation in China constrained by global positioning system measurements

Wang, Q ; Zhang, P Z ; Freymueller, J T ; Bilham, R ; Larson, K M ; Lai, X ; You, X ; Niu, Z ; Wu, J ; Li, Y ; Liu, J ; Yang, Z ; Chen, Q

Science (New York, N.Y.), 19 October 2001, Vol.294(5542), pp.574-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 11641493 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...