skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Backbone mutations in transmembrane domains of a ligand-gated ion channel: implications for the mechanism of gating

England, P M ; Zhang, Y ; Dougherty, D A ; Lester, H A

Cell, 08 January 1999, Vol.96(1), pp.89-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; PMID: 9989500 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...