skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cloning and functional analysis of two gibberellin 3 beta -hydroxylase genes that are differently expressed during the growth of rice

Itoh, H ; Ueguchi-Tanaka, M ; Sentoku, N ; Kitano, H ; Matsuoka, M ; Kobayashi, M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 17 July 2001, Vol.98(15), pp.8909-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 11438692 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...