skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Map exhibiting that portion of the State of Pennsylvania traversed by the surveys for a continuous rail road from Harrisburg to Pittsburg, made under the direction of Charles L. Schlatter, c.e. in the year 1839 and 1840

Cramer, Charles.; Bowen, John T.

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...