skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Machine Learning of Probabilistic Phonological Pronunciation Rules from the Italian CLIPS Corpus

Schiel, Florian ; Stevens, Mary ; Reichel, Uwe D. ; Cutugno, Francesco

DOI: https://doi.org/10.5282/ubm/epub.18046

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...