skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TEN YEARS OF EUROPEAN FAMILY LAW: RETROSPECTIVE REFLECTIONS FROM A COMMON LAW PERSPECTIVE

Shúilleabháin, Máire Ní

The International and Comparative Law Quarterly, 1 October 2010, Vol.59(4), pp.1021-1053 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205893 ; E-ISSN: 14716895

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...