skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Middle-class modernity and the persistence of the politics of notables in inter-war Syria

Watenpaugh, Keith D.

International Journal of Middle East Studies, May, 2003, Vol.35(2), p.257-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...